Polityka prywatności Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instal-Konsorcjum Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krakowskiej 29, 50-424 Wrocław, KRS 000073751, NIP: 8991148563, Regon: 930840349.
 2. Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem – iod@ik.pl
 3. Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Sylwia Słupska
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z:
 • zawarcie i realizacja umowy,
 • prowadzenie analiz i statystyk w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez administratora,
 • zakup materiałów, towarów i usług od kontrahentów współpracujących z administratorem
 • obsługa posprzedażna produktów i usług oferowanych przez administratora,
 • prowadzenie działań marketingowych przez administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, po uprzednim uzyskaniu zgody na prowadzenie takich działań, dochodzenie roszczeń,
 • archiwizacja,
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są w firmie Instal-Konsorcjum Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krakowskiej 29, 50-424 Wrocław
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane/przechowywane, podlega ustaleniu na podstawie następujących czynników:
 • przepisów prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),
 • okresu przez jaki świadczone są usługi,
 • okresu, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
 • okresu na jaki została udzielona zgoda.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 3. Podanie tych danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości realizacji wskazanego wyżej celu przetwarzania.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.